Statut

AMP ACTIVE
Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych
zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Patrycję Plewka, zwaną dalej
„Fundatorką”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14.08.2014 r. przez notariusza
Jerzego Horbana z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Zimnej nr 2 lok. 1; za numerem
repertorium A Nr 5367/2014 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Beneficjentami Fundacji są:
1. dzieci i osoby dorosłe z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wadami
wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach
2. członkowie rodzin bezpośrednio dotknięci problemami wynikającymi z zaburzeń
rozwoju ich dziecka.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa

§ 5

1.Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, zakłady, filie, być fundatorem dla
innych fundacji jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 9

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele, jest Minister ds. Pracy i
Polityki Społecznej.

Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 10

Celami Fundacji są:
1. popieranie i promocja aktywności społecznej osób niepełnosprawnych z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach.
2. popieranie i promocja zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach.
3. integracja społeczna osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach.
4. skupianie wokół idei AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób
niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pokrewnych w kraju i za granicą

§ 11

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
1. organizowanie i finansowanie kampanii społecznych promujących wizerunek osób
niepełnosprawnych, kierujących uwagę społeczeństwa na obecność osób niepełnosprawnych
w aktywnościach społecznych, sportowych i wizerunkowych.
2 organizowanie i finansowanie klubów sportowych
3. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych,
terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i dorosłych – w tym dla osób
niepełnosprawnych
4. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, targów sztuki i
prezentacji. imprez i konkursów w kraju i za granicą służących popularyzacji idei i
wiedzy istotnych ze względu na cele Fundacji
5. organizowanie i finansowanie terapii/porad, konsultacji i coachingu – w zakresie
zaburzenia zasadniczego, całościowych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń i chorób
współistniejących,
a) (opracowywanie dla każdego dziecka lub osoby dorosłej) indywidualnych
programów aktywizacyjnych i terapeutycznych, okresowe oceny stanu zdrowia
dziecka lub osoby dorosłej i efektów aktywizacji i terapii oraz dostosowywanie
programu do ich potrzeb i możliwości,
b) pracę indywidualną (terapię, konsultacje, coaching) z dzieckiem i rodzicami lub
osobą dorosłą i jej opiekunami,
c) grupowe zajęcia terapeutyczne dla rodzin,
d) grupowe zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych,
e) wizyty domowe i nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rehabilitacji w rodzinie,
f) konsultacje podczas wizyt domowych w zakresie dostosowania do potrzeb dziecka
lub osoby dorosłej otoczenia (mieszkania), rozkładu dnia, odpowiedniej diety,
programów aktywizacyjnych itp.,
g) szkolenia rodziców i opiekunów do prowadzenia postępowania usprawniającego w
domu,
h) szkolenia pracowników merytorycznych z innych zakładów opieki zdrowotnej dla
dzieci i osób dorosłych z wadami rozwojowymi i po amputacjach.
i) sprawowanie całościowej opieki nad rodzinami, w których dziecko lub osoba
dorosła dotknięta jest wadami rozwoju.
6. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie programów badawczych mających
dostarczyć wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji
7. organizowanie i finansowanie akcji społecznych służących popularyzacji idei i wiedzy
istotnych ze względu na cele Fundacji
8. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych i
informacyjnych, służących popularyzacji idei i krzewieniu wiedzy istotnej ze względu
na cele Fundacji
9. wydawanie książek, publikacji służących popularyzacji idei i wiedzy istotnych ze
względu na cele Fundacji
10. przygotowywanie i wydawanie katalogów, plakatów i folderów, służących
popularyzacji idei i wiedzy istotnych ze względu na cele Fundacji
11. organizowanie i finansowanie prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku
artystycznego kinematografii polskiej
12. współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi
13. inicjowanie i wspieranie działań służących realizacji celów Fundacji
14. wspieranie finansowe osób fizycznych, zespołów, organizacji, i instytucji
prowadzących działania zgodne z celami Fundacji, w tym udzielanie dotacji,
stypendiów i ustanawianie nagród
2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
1) organizowanie obozów
2) organizowanie zlotów
3) powadzenie zajęć i imprez

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego w wysokości 3.200 zł oraz z
nieruchomości i ruchomości uzyskanych przez Fundację w toku jej działania,

§ 13

Fundacja może pozyskiwać środki finansowe z:
1. darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego
2. dotacji, subwencji i grantów osób prawnych
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji
5. dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych
Fundacji
6. udziałów i lokat
7. funduszy Unii Europejskiej
8. funduszy uzyskanych od jednostek administracji państwowej lub samorządowych
9. środków przekazanych Fundacji przez inne organizacje
10. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 14

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi w zakresie:
1) wydawania książek i poradników
2) sprzedaży i obrotu książkami i poradnikami
3) wydawania materiałów audiowizualnych
4) sprzedaży i obrotu materiałami audiowizualnymi
5) organizowania szkoleń
6) organizowanie konferencji
7) promocji i reklamy
3. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności:
1. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (Dział 17),
2. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18),
3. Pozostała produkcja wyrobów (Dział 32),
4. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi (Dział 47),
5. Działalność wydawnicza (Dział 58),
6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62),
7. Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63),
8. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z
zarządzaniem (Dział 70),
9. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73),
10. Wynajem i dzierżawa (Dział 77),
11. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
(Dział 82),
12. Edukacja (Dział 85),
13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
(Dział 74),
14. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
(Dział 59),
15. Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72),
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez
wyodrębnione zakłady.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych,
nadzorczych.
2. Organem kontrolnym jest Rada Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni
4. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób.
5. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
6. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
7. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada
Fundacji.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Rady Fundacji.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek:
a) śmierci,
b) złożenia rezygnacji
c) wskutek odwołania przez Radę Fundacji, przy czym odwołanie nie dotyczy
Fundatora
10. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w
przypadkach:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
e) utraty zaufania Rady Fundacji.
11. Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić po powołaniu jej
nowego składu.
12. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji, reprezentuje
Radę Fundacji.

§ 17

Do zadań Rady Fundacji w szczególności należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
2) kontrolowanie działań Zarządu Fundacji
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
6) zatwierdzanie sprawozdań Fundacji
7) coroczne kontrolowanie bilansów Fundacji
8) propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i programów jej działania
9) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 27 ust.2, §28 ust 2 i 3
10) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu

§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Sponsorzy Fundacji
lub ich przedstawiciele.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na
liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
6. Uchwała o odwołaniu członka Rady Fundacji jest podejmowana w wyniku tajnego
głosowania pozostałych jej członków.

Zarząd Fundacji

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.
3. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może
wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie
wykonywanie powyższego uprawnienia.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
6. Funkcje w Zarządzie mogą być sprawowane za wynagrodzeniem lub honorowo i
bezpłatnie. W każdy przypadku Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego
w formie pisemnej wyznaczona może przyznać zwrot koniecznych wydatków
poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu działalności na rzecz
Fundacji.
7. Zarząd może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, lub stosunku
cywilnoprawnym, a zasady wynagradzania Zarządu określa Przewodniczący Rady
Fundacji lub osoba przez niego w formie pisemnej wyznaczona

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora,
złożenia rezygnacji albo śmierci.
2. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu Fundacji, w każdym czasie.
Postanowienie § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd.

§ 22

1. Do zadań Zarządu należy:
a) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
b) zarządzanie środkami Fundacji,
c) przygotowywanie projektów programu działania Fundacji,
d) realizacja programu Fundacji,
e) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,
f) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
i przedstawianie ich Radzie Fundacji oraz właściwym organom, a także udostępniane
ich do publicznej wiadomości,
g) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń pracowników
Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją,
i) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji
j) coroczne składanie ministrowi właściwemu ds., sprawozdania z działalności Fundacji.
2. Sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz
z wykonania planu za dany rok kalendarzowy, Zarząd Fundacji przedstawia Radzie
Fundacji w terminie nie późniejszym niż koniec marca następnego roku
kalendarzowego.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.